lang['news']['f_intro_to_friend']?>

Giá gạo hồi phục mạnh ở cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu
Mã bảo vệ : (*)